جهان اطراف ما

جهان اطراف ما بسیار زیباست ونباید بدون تفکر از کنار آن گذشت.

نگهداری گل سنگ
این گیاه در واقع آپارتمانیست ودر فضای خانه به راحتی رشد می یابد.این گیاه گل های ریزی می دهد که تحت الشعاع رنگ زیبای برگها قرار می گیرد. می توان گفت گل سنگ برای برگش پرورش داده می شود نه گل هایش.

ارتفاع گل سنگ به ارتفاع 40 سانتی متر می رسد. توصیه می کنم که هر چند وقت یکبار برای جلوگیری از علفی شدن گیاه سر شاخه ها رابزنید. با این کار هم گیاه از پایین پر تر می شود وهم شما می توانید همان سر شاخه هارا دوباره کاشته وتعداد گل سنگ ها را افزایش دهید.

1- نور: این گیاه به نور زیاد ولی غیر مستقیم نیاز دارد.درشرایطی که نور کم باشد،برگ ها سبزترمی شود ورنگ ها کمتر. در چنین شرایطی باید گل سنگ را به مکان پر نور تری منتقل کرد.

2- آب: این گیاه در اثر آبیاری زیاد خزان می شود. زمانی که زمانی که سطح خاک گلدان خشک باشد باید آبیاری شود.

3-کود دهی: کود های ازته ،مثل کود های آپارتمانی باعث از بین رفتن قسمت های رنگی وسبز شدن برگ ها می شود.

4- تکثیر: می توان براحتی این گیاه را بوسیله سر شاخه در یک گلدان کوچکی کاشت.تا بوته ها پر تر وزیبا تر به نظر برسند. سپس کیسه ای روی گلدان کشیده به طوری که لبه های کیسه به زیرگلدان بروند.با این کارمحیط مرطوب برای قلمه ها فراهم کرده اید.کیسه حدود 1 ماه روی گلدان باشد.پس از برداشتن کیسه حتماً یک بار سرشاخه ها رابزنید تا بوته پُر شود.

5- رطوبت: به راحتی با هوای منزل شما کنار می آید چنانچه هوای منزل شما کنار می آید.چنانچه هوای منزل شمابیش از اندازه خشک باشد می توانید از دستگاه بخور،مدت زمان کوتاهی در طول روز روشن کنید.گل سنگ نیازی به اسپره آب ندارد.

[ شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 21:40 ] [ لیلا خواجه زاده ]

[ ]